سلآموز بیاموز تا سالم باشی

سلاموزاهمیت پاکیزگی دستها در پیشگیری از کرونا
بازدید ها

برای قطع کردن زنجیره انتقال ویروس کرونا پاکیزگی و ضدعفونی کردن دستها بسیار با اهمیت هستند. چه بعنوان یک فرد متخصص در کادر سلامت مشغول به کار باشید و چه بعنوان یک شهروند. هر کدام از ما در معرض خطر هستیم و همه ما مسئولیم. بیایید با رعایت تمام عیار اصول پیشگیری زنجیره انتقال ویروس کرونا را در هم بشکنیم.

salamooz loading ...